Ужгород. НВК "Веселка" з поглибленим вивченням іноземних мов (дошкільне відділення)

 

Правила конкурсного випробування до вступу

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник управління освіти

 

Ужгородської міської ради

___________________О.Ю. Бабунич

 

 

 

СХВАЛЕНО:                                                                         СХВАЛЕНО:             

 

Голова педагогічної                                                        Голова

ради закладу                                                                     ради закладу 

 

__    ______М.І. Рубець                                                            ____________В.І Ващенко

 

 

 

Правила

конкурсного приймання до навчально-виховного комплексу “Веселка”

 з поглибленим  вивченням іноземних мов

 

м. Ужгорода

2014 р.

 

 

 

1.  Загальні положенння

 

1.1.  Приймання дітей (вихованців) до навчально-виховного комплексу “Веселка” здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть  брати участь діти незалежно від місця проживання

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2.  Організація прийому

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошується заздалегідь (не пізніше ніж за два місяці до його початку), а зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

 

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться тільки після закінчення навчального  року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином , щоб зарахування дітей (вихованців) відбулося за тиждень до початку нового навчального року.

 

2.3.Додаткове конкурсне приймання може  проводиться протягом навчального року за наявності вільних місць за тими ж умовами, що й основне (при цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів).

 

2.4. Для проведення конкурсних випробувань  у закладі створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора закладу, за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог, головою її є директор закладу, або його заступник .

 

2.5. Відповідно до Статуту закладу, прийом учнів до 1-го класу 

   проводиться комісією за співбесідою на основі програми   розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”, затвердженої Міністерством освіти і науки України. (Додаток №1)

        До участі в конкурсі допускаються діти (вихованці)   на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що  подається на ім’я директора закладу.

 

2.6.    Зарахування до 1-го класу вихованців ДНЗ НВК “Веселка” проводиться за заявою батьків або осіб, що їх замінюють.

 

 

3.Проведення  конкурсу

 

3.1.Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться у терміни, які визначаються навчальним закладом щорічно, у формі співбесіди членів комісії з дитиною, в присутності її батьків, або осіб, які їх замінюють.

            Співбесіда включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання і здатності до вивчення дисциплін відповідно до профілю закладу.  Співбесіда не повинна тривати більше 30-и хвилин.

 

3.2.Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до першого класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

 

3.3. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії. Результати співбесіди оголошуються в той самий день, списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

 

3.4.    Діти (вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор закладу.

 

3.5.    Діти (вихованці), які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4.      Порядок зарахування

 

4.1. Діти (вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчально-виховного комплексу “Веселка” наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (вихованців) проводиться протягом  5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.

 

4.2. До закладу подаються такі документи:

·     Копія свідоцтва про народження;

·     Медична картка (довідка) встановленого зразка.

 

4.3.    Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згідні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією, котра подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів  з дня її подання.

 

               Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається наказом директора закладу.

 

4.4.    У випадку, якщо  висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, зазначені можуть звернутися до управління освіти Ужгородської міської ради, рішення якого є остаточним.

 

4.5.    Учні, які зараховані до НВК “Веселка”, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10-ти днів від їх початку, відраховуються із закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5.  Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1.    Директор навчально-виховного комплексу “Веселка” несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного Положення.

 

5.2.    Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (вихованців) за його результатами до закладу, залишається відповідно до інструктивних вимог за управлінням освіти Ужгородської міської ради.

 

5.3.    При порушенні закладом вимог даних Правил та відповідних інструктивних вимог Міністерства освіти і науки України результати конкурсу визнаються недійсними.

 

 

Підстава: наказ Міністерства освіти і науки  від 19 червня 2003 року №389  та інструкція  про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл- інтернатів).